วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

สดุดีวีรชน (พิธีรดน้ำศพ-ส่งศพ)


                        พิธีรดน้ำศพ-ส่งศพเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันใน    จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา  เมื่อเกิดการสูญเสียจากการสู้รบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่วีรชนผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิตจากปกป้องอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของประชาชน   แนวทางการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติในราชการสนามชึ่งอาจจะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นหรือกับบุคคลทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลักนิยมทางศาสนาและความสมเกียรติเป็นสำคัญหากผู้สนใจจะนำไปใช้ก็ควรปรับตามความเหมาะสม   

             

                                                             พิธีรดน้ำศพ   
    
                 
                 
                      
                        -ผู้ร่วมพิธีพร้อม
                        -ประธาน ฯ เดินทางมาถึงพิธีและเข้านั่งประจำที่


พิธีกร : อ่านสรุปเหตุการณ์

                           
                                  


ตัวอย่างสรุปเหตุการณ์ในพิธีรดน้ำศพ
จ่าสิบโท .........................     
วัดสุวรรณากร .หนองจิก .ปัตตานี 
                   วันที่ ๒๒  สิงหาคม ๕๗                    
 **********
            เรียน  พลตรี วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ / รองแม่ทัพภาคที่ และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า / ประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
            ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ / เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗ / เวลาประมาณ ๑๙  นาฬิกา ๑๕ นาที / ผู้ก่อเหตุรุนแรง/ไม่ทราบจำนวน/ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาด / ซุ่มยิงขบวนรถยนต์กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๕ /ซึ่งกลับจากลาพัก /กำลังพลฝ่ายเราได้ทำการยิงตอบโต้  /     จนผู้ก่อเหตุรุนแรงได้หลบหนีไป / เกิดเหตุบนถนนหลวงหมายเลข ๔๑๐ / รอยต่อระหว่างบ้านกาสัง หมู่ที่ บ้านทำนบหมู่ที่ / ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ / อำเภอบันนังสตา / จังหวัดยะลา /จากเหตุการณ์ดังกล่าว /เป็นเหตุให้กำลังพล /ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑๐ นาย/ และเสียชีวิต จำนวน  นาย คือ จ่าสิบโท ..........  / ตำแหน่งปกติ  /ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก / กองร้อยอาวุธเบาที่ / กองพันทหารราบที่ / กรมทหารราบที่ /ตำแหน่งในสนาม / ผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่ / หมวดปืนเล็กที่ / กองร้อยที่  ๑๗๓๑ /หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๕ / ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๕ /หมู่ที่ /ตำบลทาขุมเงิน / อำเภอแม่ทา /จังหวัด ลำพูน                       
          การจากไปของ จ่าสิบโท ..................... ในครั้งนี้ / ได้ก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ แก่บุคคลในครอบครัว / ญาติมิตร / ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเป็นยิ่งนัก  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ / แห่งความเสียสละ /ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้วายชนม์ /กระผมขอเรียนเชิญประธานในพิธี ได้กรุณา วางพวงหรีดเคารพศพจำนวน    พวงตามลำดับดังนี้ ขอเรียนเชิญครับ


                           ๑. วางพวงหรีดในนาม ........................................นายกรัฐมนตรี / ผอ.รมน.
                           ๒. วางพวงหรีดในนาม.........................................รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                           ๓. วางพวงหรีดในนาม……………………………...ปลัดกระทรวงกลาโหม
                           ๔. วางพวงหรีดในนาม .........................................ผบ.ทบ. / รอง ผอ.รมน.
                           ๕. วางพวงหรีดในนาม ........................................ มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4
             
             ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้มอบเหรียญบางระจัน , ใบประกาศเกียรติคุณ , และเงิน     ช่วยเหลือจัดการศพขั้นต้นตามลำดับ ดังนี้
                         ๑. เงินกองทุนภาคเอกชนร่วมน้ำใจช่วยทหารชายแดนใต้ ”                                             
                         ๒. เงินกองทุนช่วยเหลือกำลังพล กองทัพบก จังหวัดชายแดนภาคใต้
                         ๓. เงินช่วยเหลือ จัดการศพขั้นต้น โดย............................................. ผบ.ทบ.
                         ๔. เงินช่วยเหลือ จัดการศพขั้นต้น โดย ............................................มทภ.4 / ผอ.รมน.ภาค 4

               ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บังคับหน่วยต่างๆ วางพวงหรีดเคารพศพ  / และมอบเงินช่วยเหลือตามลำดับดังนี้ครับ 1….2….3                      แบบฟอร์ม เรียนเชิญวางพวงหรีดเคารพศพ

                                            ลำดับที่ ..........ขออนุญาตเรียนเชิญ
( ยศ / ชื่อ / สกุล .................................................................................................
ตำแหน่ง ............................................................................................................
                        วางหรีดเคารพศพในนาม .............................................................
๑.     ................................................................................................................
ตำแหน่ง .................................................................................................
๒.     ................................................................................................................
ตำแหน่ง .................................................................................................

มอบเงินเยียวยา  (      ) มอบเงินช่วยเหลือ   ขอเรียนเชิญครับ

 ท่านประธาน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ครับ  
          บัดนี้..ได้เวลาในการประกอบพิธีรดน้ำศพแล้ว/ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี / ได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  /  จุดธูปเทียนเคารพศพ   / และรดน้ำศพตามลำดับ...ขอเรียนเชิญครับ


                                                             
พิธีกร : เชิญผู้ร่วมพิธีรดน้ำศพ                                           -เจ้าหน้าที่มัดตราสังและบรรจุศพลงในโลง
                                          -เคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีส่งศพ ณ ...
                                          -เสร็จพิธี

                       หมายเหตุ    - สิ่งที่ต้องเตรียมการเมื่อไปส่งศพ
                                         - มนต์พระ (เท่าจำนวนศพ) พร้อมซองปัจจัย
                                         - ผ้าไตร / ตาลปัตร / ด้ายสายสิญจน์   (เท่าจำนวนศพ)
                                         - ธูปก้านใหญ่ พร้อมกระถางธูป
                                         - ผ้าภูษาโยง (ทอดผ้าบังสุกุล) พร้อมพานทองเหลืองขนาดใหญ่
                                         -  คำอ่านสดุดี

                               


   ลำดับพิธีรดน้ำศพ 
                                     


-ผู้ร่วมพิธีพร้อม
-ประธาน ฯ เดินทางมาถึงพิธีและเข้านั่งประจำที่
-พิธีกร : อ่านสรุปเหตุการณ์                                                
-เรียนเชิญประธาน ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ                                         
o   มอบเหรียญบางระจัน
o   มอบใบประกาศเกียรติคุณ
o   มอบเงินช่วยเหลือ
-เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บังคับหน่วย ร่วมวางพวงหรีด / มอบเงินช่วยเหลือ (ถ้ามี)
-เรียเชิญประธาน ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เรียนเชิญประธาน ฯ จุดธูป – เทียนเคารพศพ
-เรียนเชิญประธาน ฯ รดน้ำศพ
เชิญผู้ร่วมพิธีรดน้ำศพ                                                              
-เจ้าหน้าที่มัดตราสัง / บรรจุศพลงหีบศพ
-เคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีส่ง ณ 
-เสร็จพิธี
  พิธีส่งศพ
ลำดับพิธีส่งศพ
                                             
                                           -ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ที่รวมพล
                                          -ประธานเดินทางมาถึงและขึ้นแท่นรับการเคารพ
                                          -ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพประธาน ฯ


                                           -พิธีกรเรียนเชิญประธาน ฯ จุดธูปเคารพศพ
                                           -ทอดผ้าบังสุกุล / พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล


                                     

                                            
                                            -ประธาน ฯ กลับเข้าประจำที่บนแทนเคารพ

พิธีกร: อ่านสดุดีวีรชน


                                                          

เรียน   พลตรี วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ / รองแม่ทัพภาคที่ และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า  ประธานในพิธี / และ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
              ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ / เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๗ / เวลาประมาณ ๑๙  นาฬิกา ๑๕ นาที / ผู้ก่อเหตุรุนแรง ไม่ทราบจำนวน / ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาด / ซุ่มยิงขบวนยานยนต์กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๕ /ซึ่งกลับจากลาพัก /กำลังพลฝ่ายเราได้ทำการยิงตอบโต้  / จนผู้ก่อเหตุรุนแรงได้หลบหนีไป / เกิดเหตุบนถนนหลวงหมายเลข ๔๑๐ / รอยต่อระหว่างบ้านกาสัง หมู่ที่ บ้านทำนบหมู่ที่ / ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ / อำเภอบันนังสตา / จังหวัดยะลา /จากเหตุการณ์ดังกล่าว /เป็นเหตุให้กำลังพล /ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑๐ นาย/ และเสียชีวิต จำนวน  นาย คือ จ่าสิบโท นิมิต  ธรรมกาศ      

             
             เราทั้งหลายในที่นี้/ อันประกอบด้วย/ ทหาร ตำรวจ  พลเรือน/ และประชาชนทุกคน/ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง/ต่อการจากไปของท่าน/และขอสดุดีต่อท่าน/ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ/นับว่าท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ /เราทั้งหลายขอขมาคารวะ และไว้อาลัย /แด่ดวงวิญญาณของท่าน / ด้วยใจเคารพ/ขอท่านจงเข้าถึงสุคติภพ /ประสบสุขในสรวงสวรรค์/ แม้ชีพของท่านจะ
สูญสิ้น/แต่คุณงามความดี/และเกียรติประวัติแห่งความเสียสละของท่าน /จะยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน / สมด้วยบทประพันธ์ที่ว่า

                          ชีพสูญดับด่าวสิ้น                               เกียรติยัง
ใจแกร่งก่อพลัง                                   ต่อสู้
ล้วนสละสุขระวัง                                ชายแดน
ขอส่งสุคติผู้                                        สู่ห้วง สรวงสวรรค์

            ในโอกาสนี้.ขอเชิญทุกท่านโปรดยืนสงบนิ่ง / เพื่อไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของวีรทหารกล้าผู้จากไป .....ขอเรียนเชิญครับ

                                             -ผู้ควบคุมแถวสั่งถอดหมวก  ( ประมาณ ๑ นาที )

                                              และสั่งสวมหมวก

      -เชิญ จนท.เชิญศพเข้าประจำที่
                                           ( จัดเจ้าหน้าที่แบกศพ 6 นาย ถือธูป 1 นาย ถือรูป 1 นาย ถือพวงหรีด 4-6 นาย)
                                           -ตั้งขบวนเตรียมเคลื่อนศพ  ( ธูป – รูป – พระ – ศพ – พวงหรีด )


                                          -ผู้ควบคุมแถวบอกคำสั่ง ( ทำความเคารพผู้วายชนม์) ทำ / เอามือลง
                               เสร็จแล้วทุกคนก็เข้าประจำจุด  (ตามที่ซักซ้อม)

                                           -ขบวนเชิญศพเริ่มเคลื่อนที่
                                           -ผบ.กองเกียรติยศสั่งทำความเคารพ ( วันทยาวุธ )
                                           -พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคำนับ ๑ จบ
                                           -ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ  ทั้งหมด .. “ ตรง ”                                            -เมื่อเชิญศพไปถึงเครื่อง C 130  / เฮลิคอบเตอร์
                                           ผบ.กองเกียรติยศบอกคำสั่งพัก( เรียบอาวุธ ) และปรับแถวหันหน้าไปทาง                                            เครื่องบินลำเลียงศพ / เฮลิคอบเตอร์
                                          -ผู้ควบคุมแถวสั่ง  ( พัก )                                          -เมื่อ ฮ.ยกตัวและเคลื่อนย้ายศพ
                                          -ผบ.กองเกียรติบอกคำสั่งทำความเคารพ (วันทยาวุธ)
                                          และสั่งพัก (เรียบอาวุธ)
                                         -ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ (ทั้งหมด “ตรง” ) และสั่ง .. ( พัก )
                                         -พิธีกร กล่าวขอบคุณประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธี
                                         -เสร็จพิธี
                                             ลำดับพิธีส่งศพ

-ผู้ร่วมพิธีพร้อม
-ประธาน ฯ เดินทางมาถึงและขึ้นแทนรับการเคารพ
-พิธีกรเรียนเชิญประธาน ฯ
o   จุดธูปเคารพศพ                                                                   
o   ทอดผ้าบังสุกุล
o   พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
-ประธาน ฯ กลับเข้าประจำที่แท่นเคารพ
-พิธีกรอ่านสดุดี / เชิญผู้ร่วมพิธียืนไว้อาลัย
-ผู้ควบคุมแถวส่งถอดหมวก / สวมหมวก
-พิธีกรเชิญเจ้าหน้าที่เชิญศพเข้าประจำที่
-เจ้าหน้าที่ตั้งขบวนเตรียมเคลื่อนย้ายศพ  ( ธูป – รูป – พระ – ศพ –พวงหรีด ) พร้อมแล้วเคลื่อนศพ
-ผบ.กองเกียรติยศสั่งทำความเคารพ (วันทยาวุธ)
-ผู้ควบคุมแถวสั่ง ทั้งหมด ..ตรง
-เจ้าหน้าที่เชิญศพถึงเฮลิคอบเตอร์
-ผบ.กองเกียรติยศสั่ง ..เรียบอาวุธ แล้วปรับแถวหันหน้าเข้าหาศพ
-ผู้ควบคุมแถวสั่ง ..พัก
-เฮลิคอบเตอร์ยกตัว
-ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ ทั้งหมด ...ตรง / พัก
-พิธีกรของคุณประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธี
-เสร็จพิธีลำดับการวางพวงหรีดเคารพศพ

ชุดที่ ๑  ๑.นายก (  )  ๒. รมว.กห. (  ) ๓.ปล.กห. (  ) ๔.ผบ.ทบ. (  ) ๕.มทภ.4
ชุดที่ ๒   ๖.ศอ.บต.สน. (    ) ๗. ผู้ว่า ฯ (     )  ๘.กกล.ตร. (   )  
ชุดที่ ๓   ๙.กองทัพไทย 3  (     )   ๑๐.ฉก.ยน.ทร. 3 (      )
ชุดที่ ๔  ๑๑.ตชด. (   ) ๑๒. ตชด.ภาค ๔  (   )  ๑๓. ตร.ภ.ยะลา  (   ) ๑๔.ตร.ภ.ป.น. (     )  ๑๕. ตร.ภ.น.ธ.  (     )    อื่น ๆ 
ชุดที่ ๕   ๑๖. โครงการพระราชดำริ  (    )  ๑๗.ฉก.นราธิวาส (    )  ๑๘.ฉก.ยะลา  (   )          ๑๙. ฉก.สงขลา (   )  ๒๐. ฉก.ปัตตานี  (   )  ๒๑. ฉก.อโณทัย     (    )  ๒๒.พล.ร.๑๕   (    )   ๒๓. ผบ.กกล.ทพ. (    )   ๒๔.ศูนย์สันติสุข (    )           
ชุดที่ ๖  หน่วยทหารระดับกรม   ร.๑๕๑ (   )  ร.๑๕๒   (   )  ร.๑๕๓ (   )
ฉก.ทพ.๑๑  (   )  ฉก.ทพ.๒๒  (   )   ฉก.ทพ. ๓๓  (   )  ฉก.ทพ.๔๑  (   )  ฉก.ทพ.๔๒  (    ) ฉก.ทพ.๔๓ (   )  ฉก.ทพ.๔๔  (    )  ฉก.ทพ. ๔๕ (    )   ฉก.ทพ.๔๖
(   )  ฉก.ทพ.๔๗  (    )   ฉก.ทพ.๔๘  (   )  ฉก.ทพ. ๔๙  (    ) 
ชุดที่ ๗  นายอำเภอ  / สถานศึกษา และอื่น ๆ
·       เช็คก่อนว่าหน่วยไหนมาบ้าง แล้วทำเครื่องหมายถูก (   ) ไว้ในวงเล็บ
·       จัดลำดับ จากยศมากไปหายศน้อย 1 2 3 .. ที่วางก่อนเอาไว้หน้า
·       พร้อมอ่าน (ลงหมายเลขกำกับลำดับ)  ที่มาช้าให้มาเรียงท้าย
                                  สุดท้ายหน่วยต้นสังกัดของผู้เสียชีวิต


ลำดับพิธีการรับศพจากเครื่องบิน

เวลา..............   -   ผู้ร่วมพิธีพร้อม  ณ สถานที่ประกอบพิธี
                        -  ประธานในพิธีฯ  เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี
                         -   เจ้าหน้าที่หรือพิธีกรอ่านสรุปเหตุการณ์ (ถ้ามี)
                                     -  เชิญประธานฯ จุดเครื่องทองน้อย หรือธูป / ทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าหีบศพ
                         -  นิมนต์พระพิจารณาผ้าบังสุกุล โดยโยงด้ายสายสิญจน์มาวางที่โต๊ะด้านล่าง
-   เจ้าหน้าที่เข้าประจำที่เคลื่อนย้ายศพลงจากเครื่องและตั้งขบวนเชิญศพ ( ธูป –  รูป – พระ – ศพ  - พวงหรีด )
-   เจ้าหน้าที่เชิญศพออกเดิน ผบ.ทหารกองเกียติยศ สั่งแสดงความเคารพ
    ( วันทยาวุธ )
-    พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคำนับ ๑ จบ 
-   เมื่อเชิญศพถึงรถเชิญศพ  ผบ.กองเกียรติยศสั่งพัก ( เรียบอาวุธ)
                        -    จนท.ยกศพขึ้นรถเชิญศพที่จัดไว้
-   จัดขบวนนำศพ โดยมี รถนำ รถเคลื่อนศพ รถญาติ และผู้ร่วมพิธี ตามลำดับ
-   รถเชิญศพเคลื่อนย้าย ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพ  ..ทั้งหมดตรัง / สั่งพัก
-  พิธีกรกล่าวขอบคุณประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธี
-  เสร็จพิธี


ตัวอย่างคำกล่าวสดุดี
                               


เรียน ......ยศ/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง...........................ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีที่เคารพ / กระผม ......ยศ/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง...........ขออนุญาตกล่าวคำสดุดี / ในพิธีส่งศพ – รับศพ ของ..............................ยศ/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ...เป็นบทกวี ดังนี้


     ขอกล่าวคำสดุดีนี้ส่งถึง
          ด้วยจิตซึ้งบุญคุณที่ท่านมีให้
    ถึงลำบากตรากตรำทำเรื่อยไป
เพื่อผองไทยยอมสละละชีวี
ขอวิญญาณทหารกล้าที่ลาล่วง
   จงสู่สรวงสวรรค์อันสุขี
        จากผลกรรมที่ทำไว้จงไปดี
              มวล ฯ ข้านี้ขอเทิดเชิดชูคุณ

ถึงวันพักแล้วหนาหลับตาเถิด
สิ่งใดเกิด สิ่งใดกลายวายคิดครุ่น
คืนสู่อ้อมแห่งฝันอันอบอุ่น
มีลมหนุน ฟ้าเห่ ทุกเวลา
เรายังคงอยู่ใกล้แค่ไม่เห็น
ยามลมเย็น เร้นไล้ ใจห่วงหา
กระซิบคำฝากสื่อถือสัญญา
ไม่คิดลืมกรุณารั้วปราการ
สถานใดไปสู่มิรู้โศก
เทวโลกเนรมิตดุสิตฐาน
ที่เรืองรองทองขลิบทิพย์พิมาน
                                             ของวิญญาณ..ยศ/ขื่อ /สกุล/ ..ท่านสถิต 
                                                    นิจนิรันดร์สดุดีวีรชน : ผู้กล้าโดย


พันตรี ภูวดล  คำบุดดา

แผนกอนุศาสนาจารย์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า

ค่ายสิรินธร  ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี1 ความคิดเห็น: