วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย

              

              นักปราชญ์ราชบัณฑิตได้เปรียบเปรย “ พระพุทธศาสนา ” เหมือนต้นไม้ ธรรมดาว่าต้นไม้น้อยใหญ่จะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ ๒ ส่วน คือ แก่น กับ กระพี้ หรือ เปลือก ทั้งแก่นกับกระพี้ย่อมไม่มีวันแยกจากกันได้แต่หากอาศัยและเกื้อกูลกันและกันจึงยังคงเป็นต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ฉันใด พระพุทธศาสนา ก็มีศาสนธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นแก่น ส่วนที่หุ้มห่อแก่นธรรมไว้ก็คือ ศาสนพิธีกรรมทั้งหลายทั้งมวลฉันนั้น  บรรพบุรุษที่ชาญฉลาดจึงใช้ศาสนพิธีเป็นเครื่องนำศาสนิกชนเข้าสู่แก่นธรรมของศาสนา  ดังนั้น การทำความเข้าใจและปฏิบัติพิธีทางศาสนาที่เรียกว่า ศาสนพิธี ให้ถูกต้องจึงเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองต่อไป

                   บทความที่ปรากฏในกระดานเวปบอร์ดนี้     มีความมุ่งหมายให้ผู้สนใจได้เข้าใจลำดับพิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติของพิธีกรรมนั้น ๆ เป็นสำคัญ อาจจะกล่าวได้ว่า ลำดับพิธีเป็น Road Map  ของการนำพิธีกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้ได้จริงเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางสำหรับพิธีกร  แต่เป็นการนำเสนอเพียงหนึ่งทางเลือกให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาเป็นตัวอย่างซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไป เช่น การปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีนิยม เป็นต้น และอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นช่องทางในการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อความผาสุกและสวัสดีของสังคมสืบไป................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น