วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

บทพิธีกร : งานฌาปนกิจศพ

บทพิธีกร : งานฌาปนกิจศพ
    โดย พันตรี ภูวดล  คำบุดดา
               ก่อนจะถึงพิธีฌาปนกิจ เจ้าภาพและญาติ ๆ ของผู้วายชนม์ก็จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้าย  โดยนิมนต์พระสงฆ์ (จำนวนตามที่เจ้าภาพต้องการ) มาฉันภัตตาหารเพล หลังเสร็จสิ้นจากถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้ว เจ้าภาพส่วนใหญ่ก็จะกลับไปอาบน้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้า  เพื่อเตรียมตัวมาร่วมในพิธีฌาปนกิจ แต่พิธีฌาปนกิจจะเริ่มจริง ๆ ก็หลังจากพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา (ถ้ามี) ต่อด้วยพระสงฆ์สวดมาติกาและทอดผ้าบังสุกุล จบลงที่เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำในวงของเจ้าภาพและญาติ ๆ ดำเนินการไปจนจบสิ้น หลังจากนั้นจึงต่อด้วยพิธีฌาปนกิจ  “ บทพิธีกรงานฌาปนกิจ ”  ที่นำเสนอในที่นี้เป็นเพียงอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่อื่น ๆ แต่มีความมุ่งหมายอันเดียวกัน ได้แก่  ทำให้พิธีดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  งานสำเร็จสมความมุ่งหมายของคณะเจ้าภาพ เป็นประการสำคัญ

ลำดับพิธีงานฌาปนกิจศพ

ลำดับที่ ๑
บทพิธีกร:  รายนามของผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล     

               (ประสานขอรายชื่อผู้จะเชิญขึ้นทอดผ้า ฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มพิธี )

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ  / คณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน / ที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีฌาปนกิจศพของ ...................(ชื่อ-สกุล) ............................
และรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่จะเรียนเชิญ / ท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้ / จำนวน .........ท่าน
เป็นผู้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ( ขออนุญาตประสานอ่านรายนามท่านก่อนเริ่มพิธี ) นะครับ
๑.........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๑.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................

เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
            ๒.........( ชื่อ – สกุล ) ...............................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๒.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๓........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๓.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๔........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๔.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๕........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๕.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๖........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๖.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๗........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๗.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๘........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๘.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ
๙.........( ชื่อ – สกุล ) ................................................................................
ตำแหน่ง ..................................................................................................
๙.     กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ..........วัด ..........................
เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ


                             

        ประธาน ฯ
    เดินทานมาถึงและเข้านั่งประจำที่ 

ลำดับที่ ๒
บทพิธีกร: นำเรียนประวัติและกล่าวสดุดี


                 เรียน ท่านประธาน และผู้มีเกียรติที่เคารพ 
 เรือนร่างอันปราศจากวิญญาณ / นอนสงบนิ่งบนจิตกาธาน / (อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน) ปรากฏ ณ เบื้องหน้าท่านทั้งหลายนั้น / เป็นของ ................................สกุล ............................... / ซึ่งได้จากญาติมิตรไป / อย่างไม่มีวันกลับ / ด้วยอาการอันสงบ / เพื่อประกาศเกียรติคุณ / แสดงความไว้อาลัย / และรำลึกถึงท่านเป็นวาระสุดท้าย / กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ......................................................สกุล.....................................นำเรียนประวัติและกล่าวคำไว้อาลัย / ต่อท่านประธานและผู้ร่วมพิธี / ขออนุญาตเรียนเชิญครับ 


ตัวอย่างประวัติและคำไว้อาลัย

ชื่อผู้วายชนม์............................................
ในพิธีพฌาปนกิจศพ ณ  ฌาปนสถานวัด.............................อำเภอ.....................จังหวัด...................
วัน....................ที่ .......เดือน....................พ.๕๗.......  เวลา............................น.
เรียน    ...................................................ประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
                            ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจศพ / คุณแม่..............................................คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยบุตร-ธิดา และหลาน ๆ  / ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธี / และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์และครอบครัว / มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้ /  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงผู้วายชนม์เป็นวาระสุดท้าย /  กระผม....................................... ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเพื่อกรุณาทราบโดยสังเขป ดังนี้
                                                    
 ( ชาติภูมิ )
                    
                     คุณแม่..........................เกิดเมื่อวัน.........ที่......เดือน...................พุทธศักราช  ......... ณ บ้านเลขที่.......................ตำบล....................................อำเภอ...........................................จังหวัด......................................เป็นบุตรคนที่........ของคุณพ่อ...............................และคุณแม่...................................
                             
                                ( การสมรส )
                         คุณแม่...............................................สมรสกับ  คุณพ่อ...........................................เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔........มีบุตร  รวม.............คน คือ
๑. ......................................................................................
๒........................................................................................
    
      ( เกียรติประวัติ )
                         คุณแม่.....................................................เป็นภรรยาที่ประเสริฐของสามี   เป็นแม่ที่ประเสริฐของลูก  ท่านถนอมเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรัก ให้ความอบอุ่นแก่ลูก เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงา  ท่านเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่ง  เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ  อุตสาหะ  มาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะต้องรับภาระดูแลครอบครัว ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คุณแม่.........................................ท่านทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะหนักเหนื่อยสักเท่าไร ไม่เคยมีคำว่า “ย่อท้อ” อยู่ในหัวใจ  เพราะมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง........คน  ท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง คุณแม่พยายามสอนให้ลูกทุกคนประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร  และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยที่คุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านก็คือจะปลูกฝังลูกทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและให้ได้รับการศึกษาที่ดี  และความตั้งใจ ความปรารถนาของท่านก็ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม นั่นคือ ลูกทุกคนได้สนองตอบปณิธานของคุณแม่ โดยตั้งใจศึกษา  เล่าเรียนจนจบการศึกษาในระดับสูงทุกคน  ท่านได้อบรมเลี้ยงดูทายาทจนประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน   เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์
                         นอกจากนี้  คุณแม่..............................................เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยินดีในการให้ทาน  รักษาศีล และเจริญภาวนา  ได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์มิได้ขาด  และได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมาก กอปรทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีย์  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ท่านจึงเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไป
                         จากคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการที่คุณแม่ได้ทำเพื่อลูก เพื่อสังคมนั้น  ปรากฎประจักษ์ชัดแก่สังคม  ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากเพื่อนบ้านตลอดมา

(บั้นปลายชีวิต)
                         คุณแม่ป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล............................................. ตั้งแต่...../........../ ..... ด้วยโรค......................................... .คุณแม่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบ เมื่อวัน.............ที่........เดือน............................พ.ศ............................. รวมสิริอายุได้..........ปี .......เดือน..........วัน
                      การจากไปของ คุณแม่......................................ในครั้งนี้  สร้างความเศร้าโศกเสียใจอาลัยรัก แก่สามี บุตร - ธิดา หลาน ๆ และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง  จะเห็นได้จากบทนิพนธ์ที่บุตร – ธิดา ได้ประพันธ์อนุสรณ์ถึงคุณแม่ว่า


                                                แม่เป็นร่ม  โพธิ์ทอง  ของลูกหลาน
                                                แม่สร้างฐาน  ชีวิต  ลิขิตให้
                                       พระคุณแม่  สุดจะเทียบ  เปรียบสิ่งใด
                                                แม่จากไป  ไม่กลับ  ดับชีวิน
                                                         
แม่เคยอยู่  เคยดู  เมื่อลูกป่วย
                         แม่เคยช่วย  เคยปลอบ  มอบทรัพย์สิน
                                  แม่เคยฝาก  ของใช้  ของให้กิน
                                           โอ้แม่สิ้น  ลูกต้อง  นองน้ำตา
                                              

 ขอให้แม่  จงสู่  สุคติ
                                     สมดำริ  บุญที่สร้าง  ทางภพหน้า
                       สบสวรรค์   ครรลัย  ในมรรคา
       เปรมปรีดา  ในกุศล  ผลบุญเทอญ

และการจากไปของคุณแม่............................................นั้น มิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว............................เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติอีกด้วย
                         ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ  ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน  ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตาย  ชีวิตของสัตว์ทั้งมวล ถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียน  ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา     ครั้นถึงกาลกำหนดแล้ว  ย่อมจะแตกทำลายไป  พระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียรสร้างความดีเป็นนิตย์  เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า และเพื่อฝากเกียรติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบไปชั่วกาลนาน  ดังบทนิพนธ์ที่ว่า
                          

      ดินจะกลบลบกายวายสังขาร                             
             ไฟจะผลาญเอาซากสิ้นสาบสูญ
             แต่ความดียังมีอยู่คอยค้ำคูณ                             
  คอยเทิดทูนแทนซากที่จากไป
                        
 ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ คุณแม่..................................ได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดชีวิต  ตลอดถึงบุญกุศลที่บุตร - ธิดา หลาน ๆ และญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้  จงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ คุณแม่..........................................ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุข  ในทิพยวิมานสุคติสถาน  ในสัมปรายภพด้วยเทอญ ฯ
                      
ลำดับที่ ๓
บทพิธีกร: พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล

            ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ / การประกอบพิธีฌาปนกิจสรีระของ .......................... สกุล ................. / คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย ( บิดา – มารดา  สามี – ภรรยา  บุตร – ธิดา และญาติมิตร ) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง / และกราบขอบพระคุณยิ่ง / ที่ท่าน ......................(ยศ / ชื่อ – สกุล / .....................................ตำแหน่ง........................) / กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
            บัดนี้ ... ได้เวลาประกอบพิธีฌาปนกิจสรีระของ ..............(ผู้วายชนม์) ...........................................
กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธาน / ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล / และประกอบพิธีฌาปนกิจตามลำดับ / ขออนุญาตเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้า ...........(ชื่อ – ฉายา) ...................วัด .........................
ตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ...............................................................
เป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล / ขอกราบนิมนต์ครับ

-         ประธานฝ่ายสงฆ์ วางดอกไม้จันทน์ปลงธรรมสังเวช
-         ประธาน ฯ วางดอกไม้จันทน์ประชุมเพลิง
-         ประธาน ฯ ลงจากเมรุ
-         พิธีกรนิมนต์พระสงฆ์ และเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์
-         เสร็จพิธี                                     
                                 กรณีจัดกองทหารเกียรติยศ


  

กรณีเป็นศพเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
     หน่วยต้นสังกัดก็จะจัด “ทหารกองเกียรติยศ” เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ผู้วายชนม์
             เมื่อประธาน ฯ เดินทางมาถึงและเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว  ศาสนพิธีกรดำเนินการตามลำดับพิธีดังนี้  

ลำดับที่ ๑:  กองทหารเกียรติยศ  เข้าประจำที่หน้าเมรุลำดับที่ ๒
บทพิธีกร:  เรียนเชิญเจ้าภาพนำเรียนประวัติและไว้อาลัย

          นำเรียนประวัติและกล่าวสดุดี

    เรียน ท่านประธาน และผู้มีเกียรติที่เคารพ
เรือนร่างอันปราศจากวิญญาณ / นอนสงบนิ่งบนจิตกาธาน / (อ่านว่า จิด-ตะ-กา-ทาน) ปรากฏ ณ เบื้องหน้าท่านทั้งหลายนั้น / เป็นของ ................................สกุล ............................... / ซึ่งได้จากญาติมิตรไป / อย่างไม่มีวันกลับ / ด้วยอาการอันสงบ / เพื่อประกาศเกียรติคุณ / แสดงความไว้อาลัย / และรำลึกถึงท่านเป็นวาระสุดท้าย / กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ...................................................................สกุล ...........................................นำเรียนประวัติและกล่าวคำไว้อาลัย / ต่อท่านประธานและผู้ร่วมพิธี / ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
ตัวอย่างประวัติและคำไว้อาลัย

ชื่อผู้วายชนม์............................................
ในพิธีพฌาปนกิจศพ ณ  ฌาปนสถานวัด.............................อำเภอ.....................จังหวัด...................
วัน....................ที่ .......เดือน....................พ.๕๗.......  เวลา............................น.
เรียน    ...................................................ประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
                            ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจศพ / คุณแม่..............................................คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยบุตร-ธิดา และหลาน ๆ  / ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธี / และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์และครอบครัว / มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้ /  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงผู้วายชนม์เป็นวาระสุดท้าย /  กระผม....................................... ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติเพื่อกรุณาทราบโดยสังเขป ดังนี้
                                                    
 ( ชาติภูมิ )
                    
                     คุณแม่..........................เกิดเมื่อวัน.........ที่......เดือน...................พุทธศักราช  ......... ณ บ้านเลขที่.......................ตำบล....................................อำเภอ...........................................จังหวัด......................................เป็นบุตรคนที่........ของคุณพ่อ...............................และคุณแม่...................................
                             
                                ( การสมรส )
                         คุณแม่...............................................สมรสกับ  คุณพ่อ...........................................เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔........มีบุตร  รวม.............คน คือ
๑. ......................................................................................
๒........................................................................................
    
      ( เกียรติประวัติ )
                         คุณแม่.....................................................เป็นภรรยาที่ประเสริฐของสามี   เป็นแม่ที่ประเสริฐของลูก  ท่านถนอมเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรัก ให้ความอบอุ่นแก่ลูก เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงา  ท่านเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่ง  เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ  อุตสาหะ  มาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะต้องรับภาระดูแลครอบครัว ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คุณแม่.........................................ท่านทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะหนักเหนื่อยสักเท่าไร ไม่เคยมีคำว่า “ย่อท้อ” อยู่ในหัวใจ  เพราะมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง........คน  ท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง คุณแม่พยายามสอนให้ลูกทุกคนประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร  และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยที่คุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านก็คือจะปลูกฝังลูกทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและให้ได้รับการศึกษาที่ดี  และความตั้งใจ ความปรารถนาของท่านก็ผลิดอกออกผลอย่างงดงาม นั่นคือ ลูกทุกคนได้สนองตอบปณิธานของคุณแม่ โดยตั้งใจศึกษา  เล่าเรียนจนจบการศึกษาในระดับสูงทุกคน  ท่านได้อบรมเลี้ยงดูทายาทจนประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน   เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์
                         นอกจากนี้  คุณแม่..............................................เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยินดีในการให้ทาน  รักษาศีล และเจริญภาวนา  ได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์มิได้ขาด  และได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมาก กอปรทั้งเป็นผู้มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีย์  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ท่านจึงเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไป
                         จากคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการที่คุณแม่ได้ทำเพื่อลูก เพื่อสังคมนั้น  ปรากฎประจักษ์ชัดแก่สังคม  ด้วยเหตุนี้คุณแม่จึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากเพื่อนบ้านตลอดมา

(บั้นปลายชีวิต)
                         คุณแม่ป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล............................................. ตั้งแต่...../........../ ..... ด้วยโรค......................................... .คุณแม่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบ เมื่อวัน.............ที่........เดือน............................พ.ศ............................. รวมสิริอายุได้..........ปี .......เดือน..........วัน
                      การจากไปของ คุณแม่......................................ในครั้งนี้  สร้างความเศร้าโศกเสียใจอาลัยรัก แก่สามี บุตร - ธิดา หลาน ๆ และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง  จะเห็นได้จากบทนิพนธ์ที่บุตร – ธิดา ได้ประพันธ์อนุสรณ์ถึงคุณแม่ว่า


                                                แม่เป็นร่ม  โพธิ์ทอง  ของลูกหลาน
                                                แม่สร้างฐาน  ชีวิต  ลิขิตให้
                                                               พระคุณแม่  สุดจะเทียบ  เปรียบสิ่งใด
                          แม่จากไป  ไม่กลับ  ดับชีวิน                                                         
แม่เคยอยู่  เคยดู  เมื่อลูกป่วย
                         แม่เคยช่วย  เคยปลอบ  มอบทรัพย์สิน
                                  แม่เคยฝาก  ของใช้  ของให้กิน
                                         โอ้แม่สิ้น  ลูกต้อง  นองน้ำตา
                                              

 ขอให้แม่  จงสู่  สุคติ
 สมดำริ  บุญที่สร้าง  ทางภพหน้า
                            สบสวรรค์   ครรลัย  ในมรรคา
                      เปรมปรีดา  ในกุศล  ผลบุญเทอญ

และการจากไปของคุณแม่............................................นั้น มิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว............................เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติอีกด้วย
                         ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ  ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน  ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตาย  ชีวิตของสัตว์ทั้งมวล ถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียน  ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา     ครั้นถึงกาลกำหนดแล้ว  ย่อมจะแตกทำลายไป  พระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียรสร้างความดีเป็นนิตย์  เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า และเพื่อฝากเกียรติคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบไปชั่วกาลนาน  ดังบทนิพนธ์ที่ว่า
                          

      ดินจะกลบลบกายวายสังขาร                             
             ไฟจะผลาญเอาซากสิ้นสาบสูญ
             แต่ความดียังมีอยู่คอยค้ำคูณ                             
  คอยเทิดทูนแทนซากที่จากไป
                        
 ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ คุณแม่..................................ได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดชีวิต  ตลอดถึงบุญกุศลที่บุตร - ธิดา หลาน ๆ และญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้  จงเป็นพลวปัจจัยหนุนส่งให้ คุณแม่..........................................ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุข  ในทิพยวิมานสุคติสถาน  ในสัมปรายภพด้วยเทอญ ฯ
                     


ลำดับที่๓
บทพิธีกร: พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล

            ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ / การประกอบพิธีฌาปนกิจสรีระของ .......................... สกุล ................. / คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย ( บิดา – มารดา  สามี – ภรรยา  บุตร – ธิดา และญาติมิตร ) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง / และกราบขอบพระคุณยิ่ง / ที่ท่าน ......................(ยศ / ชื่อ – สกุล / .....................................ตำแหน่ง........................) / กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
            บัดนี้ ... ได้เวลาประกอบพิธีฌาปนกิจสรีระของ ..............(ผู้วายชนม์) ...........................................
กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธาน / ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล / และประกอบพิธีฌาปนกิจตามลำดับ / ขออนุญาตเรียนเชิญครับ

-          ประธาน ฯ ทอดผ้าไตรบังสุกุล
-          ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล


                          


ประธาน ฯ เปิดกระทงดอกไม้  (เครื่องขมา)
-          พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน ๑ จบ (ลุกขึ้นยืนไว้อาลัย)
-          ประธาน ฯ รับดอกไม้จันทน์แล้ววางบนพานที่จัดเตรียมไว้ หรือวางไว้ใต้ฐานโลง -          ควบคุมทหารกองเกียรติสั่งทำความเคารพ “วันทยาวุธ”
-          พลแตรเดี่ยวเป่าแตรคำนับ ๑ จบ
-          ผู้ควบคุมแถวทหารกองเกียรติยศสั่ง “ เรียบอาวุธ ” และนำทหารกองเกียรติยศออกไปรวมพล ณ จุดที่กำหนดไว้
-          ประธาน ฯ เดินลงจากเมรุ
-          พิธีกรนิมนต์พระสงฆ์ และเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์แสดงความไว้อาลัยเป็นวาระสุดท้าย    เ ส ร็ จ พิ ธี23 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ
  มีอะไรที่จะเพิ่มเติมกรุณาแสดงความคิดเห็นได้ครับ จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบพระคุณครับ ที่เมตตาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

  ตอบลบ
 3. เป็นประโยชน์มากค่ะขอขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 4. พิธีการงานศพพระสงฆ์ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพย์ใช้กับพระสงฆ์ โปรดแนะนำให้เป็นวิทยาธารแก่พิธีกรด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 5. เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบมากๆครับ

  ตอบลบ
 6. เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 7. ด้วยความยินดีครับ
  เนื้อหาฉบับสมบูรณ์ผมเขียนไว้ในหนังสือ "บทพิธีกรงานศพ"แล้วครับ

  ตอบลบ
 8. ด้วยความยินดีครับ
  เนื้อหาฉบับสมบูรณ์ผมเขียนไว้ในหนังสือ "บทพิธีกรงานศพ"แล้วครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ กำลังต้องการพอดีเลย

  ตอบลบ
 10. เผยแผ่เป็นวิทยาทาน เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติพิธีงานบำเพ็ญกุศล และเป็นการรักษาประเพณ๊ไทยให้อยู่คู่ชาวไทยตลอดไปครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากเลยครับผมกำลังศึกษาเรื่องนี้เพื่อช่วยๆเพื่อนบ้านอยู่พอดีเลย

  ตอบลบ
 12. รูปประกอบ (เครื่องขมา) ไม่ถูกต้องนะครับ กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบพระุณมากครับ

  ตอบลบ
 14. เป็นกำลังใจให้ค่ะ ดีแล้ว เหมาะสมยิ่งปรับใช้ได้ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 17. สวัสดีครับอ.ภูวดล งาน"วีรชนคนกล้าชาวลำพะยา"เสร็จสิ้น ก็มีงานศพชาวบ้านต่ออีก 5 งาน ผมไข้จับเลย แต่ตอนนี้หายดีแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มอบบทกลอนไว้ให้ก่อนกลับ จากนั้นไม่นานผมได้นำบทกลอนออกอากาศทั้ง 2 ท่ามกลางผู้คนที่ยังเนืองแน่นอยู่ พออ่านจบมีสื่อเข้ามาถามว่า"ใครแต่ง"ผมบอกว่า อ.ภูวดล อนุศาสน์ฯกองทัพภาคที่4มอบให้ แต่ตอนนี้ท่านเดินทางกลับค่ายแล้ว เสร็จแล้วสื่อขอโชว์ผมก็ตกลง หลังจากนั้นผมก็ผลัดกันพูดขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน เพราะคนยังเยอะอยู่ คนอยากดูตอนเผา บรรยากาศเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค ฝนไม่ตกเลยทั้งคืนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเก็บอัฐิ ขอขอบพระคุณอ.ภูเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้งานนี้สมบูรณ์ ผมขอเป็นเพื่อนเฟสบุ๊คมาแล้วในนาม จากที่ราบสูง สู่ปลายด้ามขวาน อ.ช่วยรับผมด้วยครับ เผื่อมีปัญหาอะไร ผมจะไเรียนถามอ.อีกครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับมาก เฟส ภูวดล คำบุดดา ผมเข้าไม่ได้ครับ ลองแอดมาที่เฟส Bhuvadol Bhuvadol

   ลบ
 18. ขอบพระคุณค่ะ มีประโยชน์มาก แล้วผ้าบังสุกุลไตรรอง ก่อนไตรบังสุกุล เรียนว่าอย่างไรคะ เพราะอาจจะยังคงเรียกผิดอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 19. เรียกว่า ผ้าบังสุกุล เหมือนกันหมดครับ ยกเว้นผืนสำหรับประธาน

  ตอบลบ
 20. ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สำหรับคำแนะนำและพิธีการต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ

  ตอบลบ